பெற்றோரைக் கவனிக்கிறீர்களா? வரிவிலக்கு உண்டு!

நீங்கள் உங்களது பெற்றோரைக் கவனித்துக்கொள்கிறீர்களா? அப்படியானால் உங்களுக்கு வருமான வரிவிலக்குச் சாதகம் உண்டு. பெற்றோர் உங்களைச் சார்ந்திராவிட்டாலும் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கும் சேர்த்து மருத்துவக் காப்பீடு பெற்றிருந்தால் வரித் தளர்வு கிடைக்கும்.

பெற்றோர், ` முத்த குடிமக்களாக’ இல்லாவிட்டால்…

உங்கள் பெற்றோர் 65 வயதுக்குக் கீழ் உள்ளவர்கள் என்றால் நீங்கள் அவர்கள் சார்பில் 15 ஆயிரம் ருபாய் வரை வரிவிலக்குக் கோரலாம். நீங்கள் உங்களுக்காக எடுத்த மருத்துவக் காப்பீட்டுக்கும் 80 டி பிரிவின் கீழ் 15 ஆயிரம் பாய் வரிவிலக்குப் பெறலாம். ஆக மொத்தம், இரண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் 30 ஆயிரம் பாய்க்கு வரிவிலக்குக் கோரலாம்.

உங்களின் பெற்றோர் ` முத்த குடிமக்கள்’ என்றால்…

நீங்கள் உங்களின் முத்த குடிமக்கள் பெற்றோருக்கும் சேர்த்து மருத்துவக் காப்பீடு பெற்றிருந்தால், நீங்கள் 20 ஆயிரம் பாய் வரை வரிவிலக்குக் கோரலாம். உங்களின் சொந்த மருத்துவக் காப்பீட்டுக்கு 15 ஆயிரம் ருபாய் வரிவிலக்குக் கிட்டும். ஆக, இரண்டுக்கும் சேர்ந்து 35 ஆயிரம் ருபாய் வரிவிலக்குக் கோரலாம்.

நீங்கள் ஒரு முத்த குடிமகன் என்றால்…

நீங்கள் ஒரு முத்த குடிமகன் என்றால், உங்களின் சொந்த மருத்துவக் காப்பீட்டுக்கு .20 ஆயிரம் வரை வருமான வரி விலக்குப் பெறலாம். நீங்கள் உங்கள் பெற்றோரின் மருத்துவக் காப்பீட்டுக்கும் பணம் செலுத்துகிறீர்கள் என்றால், மொத்தமாக 40 ஆயிரம் ருபாய் வரிவிலக்குக்குத் தகுதி உடையவர் ஆகிறீர்கள்.

%d bloggers like this: