குளிர் கண்ணாடிகள் அணிதல்

புறஊதா கதிர்கள் உங்கள் கண்களில் எரிச்சலை உண்டு பண்ணும், அதே வேளையில் உங்கள் தோலுக்கும் எரிச்சலை உண்டாக்கும்.
அறிகுறிகள்: சிவந்து போதல், அரிப்பெடுத்தல், மணல் நெருடுதல் போன்ற உணர்வு. தொடர்ந்த நீண்ட புறாஊதா கதிர் வீச்சுகளின் தாக்கம் கண்புரை மற்றும் ரெட்டினா மோசமாக பாதித்தல் போன்ற கண்களின் நிரந்தர பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் என்று ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன.
எனவே வெளியில் செல்லும் போது குளிர் கண்ணாடிகளை அணிதல் வேண்டும், மேகமூட்டமாக இருக்கும் போது கூட.எந்த நிற கண்ணாடிகள் சிறந்தது?
UVA மற்றும் UVB
ஆகிய இரண்டு கதிர்களையும் தடுத்து 75 முதல் 90 சதவீத பார்வை வெளிச்சத்தினை வழங்கும் கருப்பு நிற கண்ணாடிகளை அணிதல் தெளிவான மற்றும் குறைவில்லாத பார்வையினை வழங்கும் மேலும் சரியான நிற பாகுபாடுகளை கண்டுணர சாம்பல் நிற கண்ணாடிகளை அணியவும்.
பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிதல்:
நீங்கள் தூசிகள் பறக்கும் பிளீச்சிங் சம்பந்தப்பட்ட இரசாயான வேலை செய்பவர் அல்லது மட்டைபந்து விளையாடுபவராக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட கண்ணாடிகளை அணிந்து கொள்ளவும். பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிவது சிறந்த பாதுகாப்பளிக்கும் என்பதை மறவாதீர்கள்.

%d bloggers like this: