எது உண்மை?-தத்துவ ஞானி ஓஸ்பென்ஸ்கி

ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த தத்துவ ஞானி ஓஸ்பென்ஸ்கி. அவர் பல தத்துவ நுல்களை எழுதி புகழ் பெற்றவர். அவர் ஒருமுறை குர்ட் ஜெ என்ற பிரெஞ்சுத் துறவியை பார்க்கச் சென்றார். அந்தத் துறவியிடம், “நாம் இருவரும் நிறைய பேச வேண்டும்.” என்று கூறினார்.

உடனே, குட்ஜெ அவரிடம் ஒரு துண்டுக் காகிதத்தைக் கொடுத்து, “உங்களுக்குத் தெரிந்த விஷயங்களை ஒரு பட்டியலாகவும், தெரியாத விஷயங்களை இன்னொரு பட்டியலாகவும் எழுதுங்கள். உங்களுக்குத் தெரியாத விஷயங்களை பற்றி முதலில் பேசுவோம்.” என்றார்.

ஓஸ்பென்ஸ்கி காகிதத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஒரு முலையில் போய் உட்கார்ந்தார். முதலில் கடவுள் பற்றி யோசித்து பார்த்தார். அவரை பற்றி தனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தார். ஆன்மாவை பற்றி சிந்தித்தார். அதுபற்றியும் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். பல விஷயங்களை பற்றி யோசித்து பார்த்து விட்டு தனக்கு எதுபற்றியும் முழுமையாகத் தெரியவில் லை என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

வெற்றுக் காகிதத் தைக் கொண்டு போய் குர்ட் ஜெபிடம் கொடுத்தார். “தெரி ந்த விஷயம் என்று பார்த்தால், எதை பற்றியும் எழுத முடியவில்லை.” என்றார் ஓஸ்பென்ஸ்கி. உடனே, அவர் “அப்படியானால், புகழ்பெற்ற தத்துவ நுல்கள் எல்லாம் எப்படி உங்களால் எழுத முடிந்தது?” என்றார். “அவை வேறொன்றுமில்லை. வார்த்தைகளைத் தோரணங்களாகக் கட்டுவதில் வல்லவனாக இருந்திருக்கிறேன். உண்மையைத் தேடுகிறபோது தான் எனக்கு அது அகப்படவில்லை.” என்றார்.

“உண்மையை உணரத்தான் முடியுமே தவிர, எடுத்துச் சொல்ல முடியாது.” என்றார் குர்ட்ஜெ.

நாம் கற்பவை யாவும் உண்மையின் விளக்கங்களாகி விட முடியாது. உணரப்படுபவை மட்டுமே உண்மை என்கிற தெளிவை நாம் பெற வேண்டும்.

%d bloggers like this: