கூகுள் குரோம் ஷார்ட் கட் கீகள்

Ctrl+B புக்மார்க் பாரினைத் தரும், மூடும்
Ctrl+H ஹிஸ்டரி பக்கத்தினைக் காட்டும்
Ctrl+J டவுண்லோட் பக்கத்தினைப் பார்க்கலம்
Shift+Escape டாஸ்க் மேனேஜரைப் பெற்றுப் பார்க்க
Ctrl+P அப்போதைய பக்கத்தினை அச்சடிக்க
F5 அப்போதைய பக்கத்தினை மீண்டும் இணையத்திலிருந்து பெற்றுத் தர
Esc பக்கம் இணையத்திலிருந்து இறக்கப்படுவதனைத் தடுக்க
Ctrl+F5 or Shift+F5 ஏற்கனவே நினைவகத்தில் இருக்கும் பக்கம் இல்லாமல், இணையத்திலிருந்து புதிதாக இறக்கு
Hold Alt, while clicking a link டவுண்லோட் செய்திடு
Ctrl+F Findinpage பெட்டியைத் திற
Ctrl+G or F3 Findinpage பெட்டியில் அடுத்த இணையைக் கண்டுபிடி
Ctrl+Shift+G or Shift+F3 Findinpage பெட்டியில் முந்தைய இணையைக் கண்டுபிடி
Ctrl+U மூலத்தைக் கண்டுபிடி
Drag link to bookmarks bar லிங்க்கினை புக்மார்க்குக்கு இழுத்து வர
Ctrl+D அப்போதைய இணையப் பக்கத்தினை புக்மார்க்காக குறித்து வை.
Ctrl++ டெக்ஸ்ட் அளவினை அதிகப்படுத்து
Ctrl+ டெக்ஸ்ட் அளவினைக் குறைத்திடு
Ctrl+0 மீண்டும் டெக்ஸ்ட்டின் வழக்கமான அளவிற்குத் திரும்பு

%d bloggers like this: