`மெஸ்’ பிறந்த கதை!

தற்போது பொதுவாக, சிறிய உணவு விடுதிகளை `மெஸ்’ என்று அழைக்கிறோம். ஆரம்பத்தில், ராணுவ வீரர்கள் சாப்பிடும் அறையைத்தான் `மெஸ்’ என்று குறிப்பிட்டனர்.

பிரிட்டிஷ் மாலுமிகள், தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட, குறைந்த அளவுள்ள, அசுத்தம் நிறைந்த உணவை, `அசுத்தமானது’ என்ற பொருளில் `மெஸ்’ என்று குறிப்பிட்டனர். அந்த உணவு அப்படித்தான் இருந்தது. அது ஒருவேளை உணவைக் குறித்தது.

மாலுமிகள், போர் வீரர்கள், விமானிகள் ஒன்று சேர்ந்து உண்டு, குடித்து, ஒருவரோடு ஒருவர் பழகும் இடம் என்ற பொருளில் தற்போது குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஓர் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிப்பதற்காக, அதிகாரிகள், சார்ஜண்டுகள், சாதாரணப் போர் வீரர்கள் என்று மூன்று நிலைகளில் மெஸ்கள் அமைக்கப்படும்.

%d bloggers like this: