டாஸ்மாக் புதிய விலைபட்டியல் -MRP PRICE LIST w.e.f. 20.08.2014

CLICK HERE  TO VIEW டாஸ்மாக் புதிய விலை பட்டியல் – Tasmac new price list – 15.03.2021

CLICK HERE TO VIEW TASMAC NEW PRICE LIST W.E.F. 07.05.2020


CLICK HERE TO VIEW TASMAC NEW PRICE LIST W.E.F .07.02.2020

————————————————————————————————————

CLICK HERE TO VIEW TAMIL NADU STATE MARKETING

CORPORATION LIMITED

MRP PRICE LIST w.e.f. 13.10.2017 new

TAMIL NADU STATE MARKETING CORPORATION LIMITED

MRP PRICE LIST w.e.f. 20.08.2014

  MAXIMUM RETAIL PRICE OF IMFS, WINE, SCOTCH WHISKY AND BEER 

 

 

 

 

 

 

SL.

NAME OF THE COMPANY / BRAND

 

       M.R.P.

 

 

No.

 

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

 

UNITED SPIRITS LTD

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

1

GOLDEN GRAPE ORDINARY BRANDY

 

320

160

80

2

OLD KING XXXX RUM

 

320

160

80

3

MEN’S CLUB DELUXE BRANDY

 

320

160

80

4

HONEY BEE MEDIUM BRANDY

 

360

180

90

5

NO.1 MC DOWELL MEDIUM BRANDY

 

360

180

90

6

BAGPIPER MEDIUM WHISKY

 

360

180

90

7

NO.1 MC DOWELL MEDIUM WHISKY

 

360

180

90

8

MCDOWELL CELEBRATION PREMIUM RUM

 

440

220

110

9

MCDOWELL’S GREEN LABEL WHISKY

 

440

220

110

10

MCDOWELL’S VSOP BRANDY

 

440

220

110

11

MCDOWELL’S CENTURY WHISKY

 

480

240

120

12

VSOP EXSHAW GOLD BRANDY

 

520

260

130

13

CAESAR PREMIUM BRANDY

 

520

260

130

14

SIGNATURE RARE PREMIUM WHISKY

850

640

320

160

15

ROYAL CHALLENGE DELUXE WHISKY

850

640

320

160

16

LOUIS VERNANT XO BLENDED PREMIUM BRANDY

 

720

360

180

17

ANTIQUITY BLUE SUPER PREMIUM WHISKY

 

1000

500

250

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPEE DISTILLERIES LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

MC LENE ORDINRY BRANDY

 

320

160

80

2

MC LENE XXX ORDINARY RUM

 

320

160

80

3

OLD SECRET XXX RUM

 

320

160

80

4

CLUB ROYAL WHISKY

 

360

180

90

5

OLD SECRET BRANDY

 

360

180

90

6

POWER APPLE VODKA

 

360

180

90

7

POWER ORANGE VODKA

 

360

180

90

8

ALL GOLD VSOP BRANDY

 

360

180

90

9

KHODAYS CLASSIC XXX RUM

 

440

220

110

10

EL CANSO DARK XXX RUM

 

440

220

110

11

EMPEES PREMIUM GOLD WHY

 

440

220

110

12

EMPEES NAPOLEAN BRANDY

 

440

220

110

13

HONEYWELL GRAPE BRANDY

 

440

220

110

14

BRIHANS PREMIUM WHISKY

 

440

220

110

15

HERCULES RESERVE 3 ‘X’ RUM

 

440

220

110

16

BRIHANS NAPOLEON PREMIUM BRANDY

 

440

220

110

17

MACMILLAN PREMIUM BRANDY

 

520

260

130

18

ELCANSO PREMIUM DELUXE V.S.O.P. BRANDY

 

520

260

130

19

CARTE ROYALE XO PREMIUM BRANDY

 

560

280

140

20

CHEVALIER DE PARIS XL PREMIUM BRANDY

 

640

320

160

21

RED KNIGHT SELECT DELUXE WHISKY

 

640

320

160

 

 

 

 

 

 

 

MOHAN BRE & DIS.LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

GOLDEN EAGLE DOCTOR ORDINARY BRANDY

 

320

160

80

2

OLD MONK DELUX RUM

 

320

160

80

3

VORION NO.1 INDIAN CLASSIC WHISKY

 

320

160

80

4

VORION NO.1 INDIAN BRANDY

 

320

160

80

5

VORION NO.1 INDIAN CLASSIC XXX RUM

 

320

160

80

6

TRIPLE CROWN VSOP BRANDY

 

360

180

90

7

BRIGADIER’S NO.1 DELUXE WHISKY

 

360

180

90

8

BRIGADIER’S NO.1 BRANDY

 

360

180

90

9

TI’S V.S.O.P. BRANDY

 

440

220

110

10

OLD NAPOLEON VSOP DELUXE BRANDY

 

440

220

110

11

OLD MONK GOLD RESERVE PREMIUM RUM

 

480

240

120

12

GOLDEN EAGLE PREMIUM WHISKY

 

520

260

130

13

MAGIC MOMENTS PREMIUM CHOCOLATE VODKA

 

640

320

160

14

TI’S COURRIER NAPOLEON BLUE LABEL FRENCH RESERVE BRANDY

 

640

320

160

15

VODKA SPICE PREMIUM

 

680

340

170

16

VODKA BLUE PREMIUM

 

680

340

170

17

BRANNDI VSOP PREMIUM

 

680

340

170

18

GEO’S CLOVIS XO FRENCH GRAPE BRANDY

 

760

380

190

19

SIPPING SPIRITS RESOLUTE PINK VODKA

 

840

420

210

20

GRANDIS BLUE ULTRA PREMIUM BRANDY

 

840

420

210

21

GRAPPE RESERVA VERY SPECIAL  PREMIUM FRENCH GRAPE BRANDY

 

1320

660

330

 

 

 

 

 

 

 

SHIVA DISTILLERIES LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

MONITOR ORDINARY BRANDY

 

320

160

80

2

SHIVAS FINE ORDINARY BRANDY

 

320

160

80

3

MONITOR DRY ORDINARY GIN

 

320

160

80

4

SHIVAS XXX ORDINARY RUM

 

320

160

80

5

MONITOR ORDINARY WHISKY

 

320

160

80

6

MONITOR ORD 3D GOLD RUM

 

320

160

80

7

MONITOR DELUXE BRANDY

 

320

160

80

8

MONITOR DELUXE WHISKY

 

320

160

80

9

COSMOPOLITAN MEDIUM WHISKY

 

360

180

90

10

OAK VAT MATURED RUM

 

360

180

90

11

CARDINAL GRAPE BRANDY

 

360

180

90

12

GOLD MAKER WHITE MED RUM

 

360

180

90

13

BRISNOFF MED VODKA

 

360

180

90

14

ARIZONA PREMIUM APPLE VODKA

 

360

180

90

15

CARDINAL NO.1 WHISKY

 

360

180

90

16

CLASSIC GRANDEE PREMIUM RUM

 

440

220

110

17

CARDINAL NO.1 VSOP PREMIUM BRANDY

 

440

220

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL.

NAME OF THE COMPANY / BRAND

 

       M.R.P.

 

No.

 

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

 

ELITE  DISTILLERIES (P) LTD

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

1

HONIEY DAY BRANDY

 

320

160

80

2

OLD MONSTER XXX RUM

 

320

160

80

3

TI MADIRA XXX RUM

 

320

160

80

4

SHOT OLP BRANDY

 

320

160

80

5

HONIEY DAY DELUXE BRANDY

 

320

160

80

6

ARABIAN PRIDE DELUXE XXX RUM

 

320

160

80

7

HONIEY DAY SUPER FINE WHISKY

 

320

160

80

8

ACCORD NO.1 BRANDY

 

360

180

90

9

ACCORD NO.1 BLENDED WHISKY

 

360

180

90

10

MH VSOP BRANDY

 

360

180

90

11

EVENING WALKER SUPER FINE BLENDED FRENCH BDY.

 

360

180

90

12

CARRIBEAN KICK XXX RUM

 

360

180

90

13

ACCORD’S FINE DISTILLED ORANGE VODKA

 

360

180

90

14

ACCORD’S PREMIUM FRENCH BRANDY

 

440

220

110

15

WONDERLAND SPECIAL VSOP BRANDY

 

440

220

110

16

TI’S MANSION HOUSE FINEST FRENCH BRANDY

 

440

220

110

17

BLENDER’S MAGIC VSOP BRANDY

 

520

260

130

18

SENATE ROYALE FINEST WHISKY

 

520

260

130

19

ROYAL ACCORD PRE.GOLD FRENCH BRANDY

 

520

260

130

20

COURRIER NAPOLEON FINEST FRENCH BRANDY

 

520

260

130

21

HOLANDAS SPANISH VSOP BRANDY

 

640

320

160

22

AGE DE OAK VSOP PREMIUM BRANDY

 

920

460

230

 

 

 

 

 

 

 

KALS DISTILLERIES (P) LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

BLACK PEARL BRANDY

 

320

160

80

2

OLD KEMP XXX RUM

 

320

160

80

3

HAYWARDS PUNCH DELUXE BRANDY

 

320

160

80

4

BLACK PEARL XXX RUM

 

320

160

80

5

MAGNUS CHOICE VSOP BRANDY

 

360

180

90

6

NO.1 MC DOWELL’S BRANDY   

 

360

180

90

7

COPPER BARREL VSOP BRANDY

 

360

180

90

8

COPPER BARREL DELUXE XXX RUM

 

360

180

90

9

JOHN EX SHAW VSOP BRANDY

 

440

220

110

10

RADIUM HOUSE FRENCH BRANDY

 

440

220

110

11

LA MARTINE VSOP PREMIUM BRANDY

690

520

260

130

12

1848 PREMIUM XO  BRANDY

850

640

320

160

13

KONIGE FUSION VSOP PREMIUM BRANDY

960

720

360

180

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN VATS (P) LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

GOLDEN CHOICE DELUXE BRANDY

 

320

160

80

2

SEAMEN’S PRIDE CLASSIC BRANDY

 

320

160

80

3

ONE MAN ARMY XXX RUM

 

320

160

80

4

TROPICANA VSOP BRANDY

 

360

180

90

5

GOLDEN VATS NO.1 BRANDY

 

360

180

90

6

ROMAN CASTLE GRAPE BRANDY

 

360

180

90

7

GOLD FINGER PREMIUM BRANDY

 

440

220

110

8

STALLION STRIDE DARK RUM

 

440

220

110

9

ROYAL NAPOLEON VSOP BRANDY

 

480

240

120

10

SAINT LOUIS FRENCH BRANDY

 

680

340

170

11

FLORENCE XO PREMIUM BRANDY

 

720

360

180

12

PETER SCOT PREMIUM MALT WHISKY

 

960

480

240

13

LE CHARANTE XO FRENCH BRANDY

1330

1000

500

250

 

 

 

 

 

 

 

M/S. IMPERIAL SPIRITS AND WINE PVT.  LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

IMPERIAL’S EXPRESS SPECIAL BRANDY

 

320

160

80

2

BLACK MAGIC SUPERIOR BRANDY

 

360

180

90

3

EMPEROR DELUXE BRANDY

 

360

180

90

4

IMPERIAL’S GOLD NAPOLEON RESERVE VSOP BDY

 

480

240

120

5

TI’S MANSION HOUSE ULTRA FRENCH BRANDY

690

520

260

130

6

IMPERIAL XO FRENCH PREMIUM BRANDY

 

520

260

130

7

MONT CASTLE FINEST GRAPE BRANDY

 

560

280

140

8

COURRIER NAPOLEON ULTRA FRENCH BRANDY

800

600

300

150

9

BOOTZ AUTHENTIC DUTCH GRAPE BRANDY

 

640

320

160

10

BOLS PREMIER X.O. EXCELLENCE BRANDY

 

880

440

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL.

NAME OF THE COMPANY / BRAND

 

       M.R.P.

 

No.

 

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

 

S A F I L

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

1

DIAMOND BRANDY

 

320

160

80

2

DIAMOND WHISKY

 

320

160

80

3

DIAMOND XXX RUM

 

320

160

80

4

SAFL SUPER STAR BDY

 

320

160

80

5

SAFL SUPER STAR WHY

 

320

160

80

6

SAFL SUPER STAR XXX RUM

 

320

160

80

7

DIAMOND ORDINARY GIN

 

320

160

80

8

MGM MEDIUM VODKA

 

360

180

90

9

MGM ORANGE MEDIUM VODKA

 

360

180

90

10

MGM APPLE MEDIUM VODKA

 

360

180

90

11

MGM WHITE MEDIUM RUM

 

360

180

90

12

MGM NO.1 VSOP BRANDY

 

360

180

90

13

SPECIAL APPOINTMENT DELUXE BRANDY

 

440

220

110

14

MGM RICHMAN’S DELUXE XXX RUM

 

440

220

110

15

MGM RICHMAN’S NO.1 GRAPE BRANDY

 

480

240

120

16

MAGIC MOMENTS PREMIUM GRAIN VODKA

 

560

280

140

17

MGM GOLD VSOP PREMIUM BRANDY

740

560

280

140

18

MGM INDIAN CHALLENGE PREMIUM WHISKY

 

640

320

160

19

CLOVIS XO FRENCH GRAPE BRANDY

 

720

360

180

20

MGM GOLD RESERVE FRENCH BRANDY

1170

880

440

220

21

HOBSONS XR PURE FRENCH GRAPE BRANDY

 

1360

680

340

 

 

 

 

 

 

 

MIDAS GOLDEN DISTILLERIES  (P) LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

BINNIE’S DELUXE BRANDY

 

320

160

80

2

CAPTON RUM

 

320

160

80

3

CAPTON BRANDY

 

320

160

80

4

JET BRANDY

 

320

160

80

5

JET SELECT XXX RUM

 

320

160

80

6

OFFICER’S CHOICE CLASSIC WHISKY

 

360

180

90

7

OFFICER’S CHOICE NO.1 CLASSIC BRANDY

 

360

180

90

8

8 PM SELECT BLEND OF INDIANWHISKY & SCOTCH

 

360

180

90

9

OLD ADMIRAL SELECT VSOP BRANDY

 

360

180

90

10

DAY NIGHT BRANDY

 

360

180

90

11

CRYSTAL ROMANOV VODKA

 

400

200

100

12

McD. BLUE RIBAND PRESTIGE GIN

 

440

220

110

13

McD. RARE OLD CASK XXX RUM

 

440

220

110

14

8 PM EXCELLENCY SUPREME BRANDY

 

440

220

110

15

CLUB CLASS PREMIUM BRANDY

 

440

220

110

16

McDOWELL’S ROYAL VSOP BRANDY

 

440

220

110

17

SEA BREEZE BRANDY

 

440

220

110

18

BAGPIPER GOLD RARE WHISKY

 

480

240

120

19

GOLDEN BELL ORIENTAL BRANDY

 

480

240

120

20

McDOWELL’S NO.1 RESERVE PRE. WHISKY

 

520

260

130

21

JOIE DE FRANC VSOP DELUXE BRANDY

 

520

260

130

22

ARISTOCRAT PREMIUM VSOP BRANDY

 

520

260

130

23

McD. VINTAGE GOLD BLENDED MALT WHISKY

740

560

280

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNJ  DISTILLERS (P) LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

TOP STAR SPECIAL BRANDY

 

320

160

80

2

OLD CHEF STRONG XXX RUM

 

320

160

80

3

OLD CHEF DELUXE BRANDY

 

320

160

80

4

BLACK CAT SPECIAL BRANDY

 

320

160

80

5

BLACK CAT SPECIAL XXX RUM

 

320

160

80

6

TOP STAR SPECIAL WHISKY

 

320

160

80

7

TOP STAR STRONG XXX RUM 

 

320

160

80

8

LORD NELSON XXX RUM

 

320

160

80

9

SNJ NO.1 XO STRONG BRANDY

 

360

180

90

10

ANACONDA NO.1 EXTRA VSOP BRANDY

 

360

180

90

11

ACTIVATOR VANILLA VODKA

 

360

180

90

12

ROLE MODEL SUPERIOR DARK RUM

 

360

180

90

13

BRIHAN’S SUPERIOR GRAPE BRANDY

 

360

180

90

14

12TH CENTURY PREMIUM XO FRENCH BRANDY

 

440

220

110

15

BEJOIS NAPOLEON RESERVE BRANDY

 

440

220

110

16

BRIHAN’S SUPERIOR NAPOLEON BRANDY

 

440

220

110

17

WHYTE HALL SPECIAL WHISKY

 

440

220

110

18

FRENCH XO PLUS PREMIUM BRANDY

 

440

220

110

19

ROYAL PALACE PREMIUM BLENDED BRANDY

 

520

260

130

20

LE ROI XL SPECIAL RESERVA BRANDY

 

600

300

150

21

ERISTOFF TRIPLE DISTILLED PREMIUM VODKA

 

600

300

150

22

KING LOUIS XIV XO FRENCH BRANDY

 

640

320

160

23

MORPHEUS XO BLENDED PREMIUM BRANDY 

 

640

320

160

24

MAGIC MOMENTS PREMIUM APPLE VODKA  .

 

640

320

160

25

BOLS XO EXCELLENCE BRANDY

 

680

340

170

26

BACARDI CLASSIC SUPERIOR RUM

 

720

360

180

27

BRITISH EMPIRE PREMIUM MATURED BRANDY

 

720

360

180

28

BACARDI LIMON-ORIGINAL CITRUS RUM

 

720

360

180

29

BACARDI APPLE-ORIGINAL APPLE RUM

 

720

360

180

30

AFTER DARK FINE GRAIN WHISKY

 

720

360

180

31

BACARDI BLACK ORIGINAL PREMIUM CRAFTED RUM

 

720

360

180

32

SIGNOUT PREMIUM CLASSIC BRANDY

 

920

460

230

33

MORPHEUS BLUE XO + BRANDY

 

960

480

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL.

NAME OF THE COMPANY / BRAND

 

       M.R.P.

 

No.

 

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

 

WINE – LOCAL

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

 

CUMBUM VALLEY WINERY PVT. LTD

 

 

 

 

1

RED SEA RUBY FORTIFIED WINE

 

280

140

70

2

MISTY GRAPES RED WINE

 

400

200

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINE – IMPORT

 

 

 

 

 

UNITED SPIRITS LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

GOLCONDA RUBY PREMIUM WINE

 

360

180

90

 

VINBROS & CO.,

 

 

 

 

2

GLOBUS FORTIFIED PORT WINE

 

440

220

110

3

THE WAREHOUSE RED WINE

 

860

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOTCH WHISKY

 

 

 

 

 

BEAM GLOBAL SPIRITS AND WINE INDIA (P) LTD

1000 ml

750 ml

375 ml

180 ml

1

TEACHERS HIGH LAND CREAM SCOTCH WHISKY

1890

1420

710

 

2

TEACHERS 50 12 YRS SCOTCH WHISKY

 

1930

 

 

 

UNITED SPIRITS LTD

 

 

 

 

3

BLACK DOG DLX. AGED 12 YRS SCOTCH WHISKY

 

2040

1020

510

 

SEAGRAM DISTILLERIES PRIVATE LTD

 

 

 

 

4

100 PIPER DELUXE BLENDED SCOTCH WHISKY

1690

1270

 

 

 

M/S. DIAGEO INDIA PVT.LTD

 

 

 

 

5

BLACK & WHITE BLENDED SCOTCH WHISKY-750

 

1470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL.

 

       M.R.P.

 

 

 

No.

 LOCAL BEER

650 ml

325 ml

 

 

 

 

Rs.

Rs.

 

 

 

CHENNAI BREWERIES (P) LTD

 

 

 

 

1

KALYANI BLACK LABEL  PREMIUM LAGER BEER

90

50

 

 

2

BULLET SUPER STRONG  BEER

90

 

 

 

3

KING FISHER SUPERIOR STRONG BEER

110

55

 

 

4

KING FISHER SELECT PREMIUM BEER

110

60

 

 

 

EMPEE BREWERIES LTD

 

 

 

 

1

MARCOPOLO SUPER STRONG  BEER

80

 

 

 

2

SAND PIPER SUPER PRE BEER

90

 

 

 

3

BULLET SUPER STRONG  BEER

90

 

 

 

4

ZINGARO MAGNUM STRONG BEER

110

 

 

 

5

KING FISHER SELECT PREMIUM BEER

110

60

 

 

 

MOHAN BRE & DIS.LTD

 

 

 

 

1

BLACK KNIGHT SUPER STRONG  BEER

80

 

 

 

2

VORION 6000 SUPER STRONG BEER

90

 

 

 

3

VORION LITE PREMIUM BEER

100

 

 

 

4

VORION 12000 SUPER STRONG PREMIUM BEER

110

 

 

 

5

BLACK KNIGHT MAXX SUPER STRONG PREMIUM BEER

110

 

 

 

 

SNJ BREWERIES (P) LTD

 

 

 

 

1

SNJ 10000 SUPER STRONG BEER

100

 

 

 

2

HIGH VOLTAGE SUPER STRONG BEER

100

 

 

 

3

HAYWARDS 5000 ULTRA PREMIUM  STRONG BEER

100

 

 

 

4

SNJ 20000 SUPER STRONG BEER

110

 

 

 

5

BRITISH EMPIRE ULTRA PREMIUM EXCLUSIVE BEER

110

60

 

 

 

KALS BREWERIES (P) LTD

 

 

 

 

1

BLACK PEARL SUPER STRONG BEER

100

 

 

 

2

KOLT PREMIUM STRONG BEER

110

 

 

 

 

M/S. APPOLLO DISTILLERIES PRIVATE LTD

 

 

 

 

1

COMMANDO SUPER STRONG BEER

100

 

 

 

2

MAX 11000 SUPER STRONG BEER

110

55

 

 

3

ICEBERG’S 9000 MEGA STRONG BEER

110

 

 

 

4

MAXKOOL PLATINUM PREMIUM LAGER BEER

110

60

 

 

5

HORSE POWER SUPER STRONG BEER

110

 

 

 

 

M/S. A.M. BREWERIES PRIVATE LTD

 

 

 

 

1

10000 VOLTS SUPER STRONG BEER

110

 

 

 

2

ACCORD GOLD PREMIUM LAGER BEER

110

 

 

 

3

ROYAL ACCORD SUPER STRONG BEER

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMPORTED FOREIGN  LIQUOR BRANDS AVAILABLE SELECTIVE TASMAC RETAIL SHOPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL. NO.

BRAND NAME

MRP PER BOTTLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/s. BEAM GLOBAL SPIRITS

 

 

 

 

1

JIM BEAM WHITE KENTUCKY BOURBON WHISKY-750

1990

 

 

 

2

SAUZA TEQUILA SILVER BLANCO- 1000

2730

 

 

 

 

M/s. S.V. DISTRIBUTORS

 

 

 

 

1

PINKY VODKA – 750

4130

 

 

 

2

GOSSIP MERLOT WINE – 750

1760

 

 

 

3

GOSSIP CHARDONNAY WINE – 750

1760

 

 

 

4

WHYTE & MACKAY 13 YO AGED BELENDED SCOTCH WHISKY-700

3680

 

 

 

5

DALMORE SINGLE HIGHLAND MALT SCOTCH WHISKY AGED 12 YEARS-700

6020

 

 

 

6

JURA SINGLE MALT SCOTCH WHISKY AGED 10 YEARS-700

3860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/s. MOHAN BROS. PVT.LTD

 

 

 

 

1

LINDEMAN’S SHIRAZ RED WINE – 750

1570

 

 

 

2

LINDEMAN’S CHARDONNAY WHITE  WINE – 750

1570

 

 

 

3

TERRAZAS MALBEC RED WINE – 750

2200

 

 

 

4

TERRAZAS CHARDONNAY WHITE WINE – 750

2200

 

 

 

5

TERRAZAS CABERNET SAU. RED WINE – 750

2200

 

 

 

6

GLEMORANGIE THE ORIGINAL S.M. WHISKY-750

5770

 

 

 

 

M/s. ASPRI SPIRITS (P) LTD

 

 

 

 

1

CUTTY SARK REGULAR S.W. – 750

1860

 

 

 

2

CAMINO REAL  BLANCO TEQUILA – 750

2120

 

 

 

3

DON ANGEL TEQUILA-1000

2240

 

 

 

4

SKYY VODKA -750

1870

 

 

 

5

42 BELOW  PURE VODKA-750

2070

 

 

 

6

BACARDI CARTA BLANCA RUM-1000

2550

 

 

 

7

BACARDI BLACK RUM-1000

2550

 

 

 

8

SOLE DE CHILE MERLOT WINE-750

1530

 

 

 

9

BORBORE MALBEC WINE-750

1970

 

 

 

10

ZONIN TERRE PALLADIANE SOAVE DOC WINE-750

1980

 

 

 

11

STOLICHANAYA VODKA – 750 (ASPRI)

1830

 

 

 

12

TWO OCEANS PINOTAGE WINE -750

1760

 

 

 

13

TWO OCEANS SHIRAZ  WINE -750

1760

 

 

 

14

TWO OCEANS CHARDONNAY  WINE -750

1760

 

 

 

15

JC LE ROUX, LE DOMAINE WINE-750

2500

 

 

 

16

ZONIN, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC WINE-750

2490

 

 

 

17

TEQUILA JOSE CUERVO SPECIAL SILVER -750

2830

 

 

 

18

JAGERMEISTER LIQUEUR-700

4220

 

 

 

19

FAUCIONNIER, TRIPLE SEC LIQUEUR -700

1690

 

 

 

20

VICTOR FAUCIONNIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY VSOP-700

1970

 

 

 

21

GOLDEN SPARROW CHARDONNAY RUBICONE WHITE WINE – 750

1720

 

 

 

22

GOLDEN SPARROW SANGIOVESE RUBICONE RED WINE – 750

1720

 

 

 

23

BLACK TOWER RIESLING WHITE WINE -750

2290

 

 

 

24

BLACK TOWER DORNFELDER PINOT NOIR RED WINE – 750

2290

 

 

 

25

MATEUS ROSE WINE – 750

1970

 

 

 

26

TWO OCEANS SAUVIGNON BLANC WHITE WINE -750

1780

 

 

 

27

AMARUL FRUIT CREAM LIQUOR – 750

3610

 

 

 

28

PATRON XO CAFÉ TEQUILA – 750

6380

 

 

 

 

M/s. BRINDCO SALES LTD

 

 

 

 

1

MAISON ALBERT BICHOT VIN. PAYS DE.OC MERLOT WINE-750

1180

 

 

 

2

MAISON ALBERT BICHOT VIN. PAYS DE.OC CANER.SAU  WINE-750

1180

 

 

 

3

RED VALLEY RIVER GUM CHARDONY – 750

1410

 

 

 

4

RED VALLEY RIVER GUM SHIRAZ & CABERNET SAU. WINE – 750

1370

 

 

 

5

GOLDEN MILE CHARDONNY WINE – 750

1090

 

 

 

6

GOLDEN MILE SHIRAZ AND CAB. SAUVIGNON  WINE – 750

1090

 

 

 

7

CORONA BEER – 355

190

 

 

 

8

J & B RARE WHISKY – 750

1910

 

 

 

9

JACK DANIEL WHISKY-750

3320

 

 

 

10

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL WHISKY-750

4020

 

 

 

11

JOHNNIE WALKER RED LABEL WHISKY-750

1980

 

 

 

12

GORDON GIN-750

2000

 

 

 

13

SMIRNOFF RED VODKA – 1000

1290

 

 

 

14

FINLANDIA VODKA-750

1920

 

 

 

15

PEPE LOPEZ  SILVER TEQUILA-750

2710

 

 

 

16

MARCHESI DE FRESCOBALDI ZANZANTE  PINOT WINE -750

2010

 

 

 

17

MARCHESI DE FRESCOBALDI ZANZANTE  MERLOT WINE -750

1970

 

 

 

18

BARON PHI. ROTHCHILD CADET BLANC  WINE – 750

2330

 

 

 

19

VINA TARAPACA CABERNET SAUVGI. WINE – 750

1410

 

 

 

20

VINA TARAPACA CHARDONNAY WINE -750

1390

 

 

 

21

RENAISSANCE CHARDONNAY WINE -750

1060

 

 

 

22

RENAISSANCE CABERNET WINE -750

1060

 

 

 

23

BAILEYS IRISH CRÈME LIQUOR-750

2660

 

 

 

24

TANQUERAY LONDON DRY GIN-750

2050

 

 

 

25

TALISKER 10 YEARS OLD SCOTCH WHISKY-750

5500

 

 

 

26

CARDHU PURE MALT WHISKY -1000

6450

 

 

 

27

GLENKINCHIE 12 YEARS OLD SCOTCH WHISKY-750

5480

 

 

 

28

CIROC VODKA-750

3490

 

 

 

29

KETEL ONE VODKA-750

2160

 

 

 

30

JOHNNIE WALKER GOLD LABEL SCOTCH WHISKY-750

5510

 

 

 

31

JOHNNIE WALKER BLUE SCOTCH WHISKY-750

21120

 

 

 

32

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK SCOTCH WHISKY-750

4730

 

 

 

 

M/s. DHALL FOODS & BEVERAGES PVT.LTD

 

 

 

 

1

FAMOUS GROUSE FINEST SCOTCH  WHISKY-750

2000

 

 

 

2

VANGOGH PREMIUM VODKA (ORIGINAL) -750

3230

 

 

 

3

LESCHENAUER CABERNET SAUVIGNON RED WINE-750

1720

 

 

 

4

RISCAL 1860 RED WINE-750

2900

 

 

 

5

MARQUES DE RISCAL RUEDA WHITE WINE-750

2920

 

 

 

 

M/s. RAD ELAN DISTRIBUTORS PVT.LTD

 

 

 

 

1

BLAVOD VODKA – 750

2180

 

 

 

2

CASCO VIEJO SILVER TEQUILA-750

2060

 

 

 

3

MACIEIRA BRANDY-1000

2220

 

 

 

4

AIMERY MERLOT WINE-750

1340

 

 

 

5

AIMERY CHARDONNAY WINE-750

1340

 

 

 

6

D’AIGLES ROUGH WINE-750

1100

 

 

 

7

D’AIGLES BLANC WINE-750

1100

 

 

 

8

AIMERY CABERNET SAUVIGNON WINE-750

1340

 

 

 

9

XENTA ABSENTA LIQUEUR-700

6480

 

 

 

10

CAMAS MERLOT WINE – 750

1400

 

 

 

11

CAMAS CHARDONNAY WINE – 750

1400

 

 

 

12

MAGIC CRYSTAL VODKA – 1000

3240

 

 

 

13

HIGHLAND QUEEN BLENDED SCOTCH WHISKY – 750

1930

 

 

 

14

ORGANJEBOOM PREMIUM LAGER BEER – 330

220

 

 

 

 

M/s. NASHIK VINTNERS PVT. LTD

 

 

 

 

1

HARDYS CABERNET MERLOT RED WINE – 750

1270

 

 

 

2

HARDYS CABERNET SHIRAZ RED WINE – 750

1270

 

 

 

3

HORIZON SAUVIGNON BLANC WHITE WINE-750

1210

 

 

 

4

MAISONPIERRE GRENCHE SHIRAZ RED WINE -750

1090

 

 

 

5

MAISONPIERRE SAUVIGNON WHITE WINE -750

1090

 

 

 

6

REMI MARTIN FINE CHAMPAGNE COGNAC VSOP BDY-700

5290

 

 

 

7

ST.REMY AUTHENTIC VSOP BRANDY-700

1990

 

 

 

8

COINTREAU -700

2620

 

 

 

9

REMY MARTIN FINE CHAMPAGNE COGNAC XO BRANDY-700

20400

 

 

 

10

ST. REMY AUTHENTIC FRENCH XO BRANDY-700

2800

 

 

 

11

ST. REMY AUTHENTIC FRENCH BRANDY VSOP-350

1150

 

 

 

12

MOUNT GAY RUM BARBADOS ECLIPSE-700

2530

 

 

 

13

METAXA “5” STAR BRANDY-700

2650

 

 

 

14

AFRICAN HORIZON PINOTAGE RED WINE – 750

1370

 

 

 

15

AFRICAN HORIZON SAUVIGNON BLANC WHITE WINE – 750

1370

 

 

 

16

TRAPICHE SINGLE VARIETAL MALBEC RED WINE – 750

1400

 

 

 

17

TRAPICHE SINGLE VARIETAL PINOT GRIGIO WHITE WINE – 750

1410

 

 

 

18

CONOSUR TOCORNUL MERLOT TINTO RED WINE – 750

1360

 

 

 

19

CONOSUR CHARDONNAY BLANCO WHITE WINE – 750

1600

 

 

 

20

CONOSUR PINOT NOIR TINTO RED WINE

1740

 

 

 

21

ASAHI SUPER DRY BEER – 330

230

 

 

 

 

M/s. INDSCOT BEVERAGES (P) LTD

 

 

 

 

1

PUSCHKIN VODKA-700

1430

 

 

 

 

M/s. IAN MACLEOD DISTILLERS INDIA (P) LIMITED

 

 

 

 

1

KING ROBERT II BLENDED SCOTCH WHISKY -750

1660

 

 

 

2

BEL ALIX FRENCH BRANDY NAPOLEON -700

1660

 

 

 

 

M/s. PRESTIGE WINES & SPIRITS (P) LTD

 

 

 

 

1

TORRES SANGRE DE TORO RED WINE-750

1690

 

 

 

 

M/s. H.PARSONS (P) LTD

 

 

 

 

1

KINGFISHER BOHEMIA PINOTAGE RED WINE-750

1340

 

 

 

2

KINGFISHER BOHEMIA CHENIN BLANC CHARDONNAY WINE-750

1340

 

 

 

3

KINGFISHER BOHEMIA PINOTAGE ROSE WINE-750

1340

 

 

 

4

HEINEKEN LAGER BEER -330 (BOTTLE BEER)

210

 

 

 

5

HEINEKEN LAGER BEER -330 (CAN BEER)

210

 

 

 

 

M/s. SONARYS CO – BRANDS PVT. LTD

 

 

 

 

1

MONTES SAUVIGNON BLANC WINE -750

2090

 

 

 

 

M/s. GLOBAL TAX FREE TRADERS

 

 

 

 

1

GLENFIDDICH 12 yo SINGLE MALT SCOTCH WHISKY-750

5620

 

 

 

 

M/s. BERKMANN WINE CELLARS INDIA PVT LTD

 

 

 

 

1

FRENCH ROOTS MERLOT WINE -750

1770

 

 

 

2

FRENCH ROOTS SAUVIGNON BLANC WINE -750

1770

 

 

 

 

M/s. TWO FRIENDS

 

 

 

 

1

CORRALEJO REPOSADO TEQUILA -750

6200

 

 

 

2

BOKER VODKA -750

2370

 

 

 

 

M/s. NATURES BOUNTY WINES & ALLIED PRODUCTS PVT. LTD

 

 

 

 

1

BLUE NUN MERLOT  WINE -750

1620

 

 

 

2

RICHARD DELISLE VSOP BRANDY -700

1600

 

 

 

 

M/s. BACARDI INDIA PRIVATE LIMITED

 

 

 

 

1

DEWAR’S WHITE LABEL S.W-750 (BACARDI)

2030

 

 

 

2

BOMBAY SAPPHIRE GIN – 750ML. (BACARDI)

2280

 

 

 

 

M/s. ASK AGENCIES & INVESTMENTS (P) LTD

 

 

 

 

1

MOET & CHANDON CHAMPAGNE WINE – 750 (ASK)

7870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HENNESSY VS COGNAC BRANDY -700 (ASK)

3590

 

 

 

3

BELVEDERE VODKA -700 (ASK)

4150

 

 

 

4

GLENMORANGE THE ORIGINAL 10 YO SINGLE MALT WHISKY -750 (ASK)

5570

 

 

 

 

M/s. AGNETTA INTERNATIONAL

 

 

 

 

1

VALDIVIESO CLASSIC CHARDONNAY WHITE WINE-750

1570

 

 

 

2

VALDIVIESO CLASSIC MERLOT RED WINE-750

1570

 

 

 

3

TEQUILA XXX SIGLO SILVER-750

2320

 

 

 

4

TEQUILA XXX SIGLO GOLD-750

2320

 

 

 

 

M/s. CARLSBERG INDIA PVT LTD

 

 

 

 

1

KRONENBOURG 1664 LAGER BEER-330

190

 

 

 

2

KRONENBOURG 1664 BLANC BEER-330

230

 

 

 

 

M/s. Aquavitae Imports Pvt Ltd

 

 

 

 

1

X 30 Licor De Tequila – 750

2100

 

 

 

2

Chateau La France Bordeaux Superieur Red Wine – 750

2110

 

 

 

3

Royal Dutch Post Horn Lager Beer (CAN) – 330

200

 

 

 

4

Royal Dutch Post Horn Lager Beer (CAN) – 500

240

 

 

 

 

M/s. PENGUIN OVERSEAS

 

 

 

 

1

JINRO CHAMISUL SOJU WINE – 360ML

530

 

 

 

 

M/s. DHALL FOODS & BEVERAGES, MUMBAI

 

 

 

 

1

DON CRUZADO TEQUILA SILVER – 700

2150

 

 

 

2

AMSTEL LIGHT BEER – 355

320

 

 

 

 

M/s. M & B Associates, Chennai

 

 

 

 

1

ABSOLUT VODKA-1000

4830

 

 

 

2

TEQUILA SIERRA REPOSADO – 1000

5080

 

 

 

3

FAXE BEER (CAN) – 500

370

 

 

 

4

WARSTEINER BEER (CAN) – 330

390

 

 

 

5

MURPHY’S IRISH STOUT BEER (CAN) – 500

800

 

 

 

6

BECK’S BEER (CAN) – 500

450

 

 

 

7

THREE HORSES BEER (CAN) – 500

400

 

 

 

8

SIR EDWARDS WHISKY -1000

3500

 

 

 

9

JOHN BARR WHISKY – 1000

2890

 

 

 

10

BEEFEATER LONDON DRY GIN – 1000

5440

 

 

 

 

M/S. NATIONAL WINE & SPIRITS, NEW DELHI

 

 

 

 

1

BAVARIA PREMIUM BEER  – 330

220

 

 

 

2

BAVARIA PREMIUM BEER  – 500 (CAN)

260

 

 

 

3

BAVARIA 8.6 ORIGINAL BEER  – 330

250

 

 

 

4

BAVARIA 8.6 ORIGINAL BEER  – 500 (CAN)

280

 

 

 

5

BAVARIA 8.6 GOLD BEER  – 500 (CAN)

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/s. Blac Thunder Beverages

 

 

 

 

1

BALTIKA 7 EXPORT BEER (CAN) – 500

330

 

 

 

 

M/S. KOSMOS BRANDS, NEW DELHI

 

 

 

 

1

TIGRE BLANC VODKA CLASSIC EDITION – 750

3380

 

 

 

2

PEARLY BAY CABERNET SAUVIGNON SHIRAZ WINE – 750

2040

 

 

 

 

M/S. ROYAL INTERNATIONAL INC

 

 

 

 

1

DRUK 11000 SUPER STRONG BEER – 650

220

 

 

 

2

DRUK SUPREME PREMIUM LAGER BEER – 650

220

 

 

 

 

M/S. FAIRMACS SHIPSTORES P LTD

 

 

 

 

1

ANCHOR CAN BEER – 330

200

 

 

 

2

BARON CAN BEER – 330

230

 

 

 

 

%d bloggers like this: