நல்ல நோட்டு – கள்ள நோட்டு: என்ன வித்தியாசம்..?

 

பாதுகாப்பு இழை : ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 ஆகிய தாள்கள் பார்க்கத்தக்க, ஆனால் முழுவதும் உள்ளே பதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்புச் சாளரம் கொண்ட பாதுகாப்பு இழையைக் கொண்டுள்ளது. ரூ.100, ரூ.500 ஆகிய தாள்கள் பார்க்கத்தக்க சாளரமுள்ள பாதுகாப்பு இழையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த இழை பாதி வெளியில் தெரிவதாகவும், பாதி உள்ளே பதிக்கப்பட்டதாகவும் உள்ளது. வெளிச்சத்தில் பிடித்துப்

பார்க்கும்போது, இந்த இழை தொடர்ச்சியான ஒரு கோடாகத் தெரியும். ரூ.1,000 தாள்களைத் தவிர மற்றவற்றில் இந்த இழையில் ‘பாரத்’ என்பது தேவநாகரி எழுத்து வடிவத்தில், ‘RBI’ என்பதும் மாறி மாறித் தோற்றம் அளிக்கும். ரூ.1,000 பணத்தாளின் பாதுகாப்பு நூலிழையில் ‘பாரத்’ என்பது தேவநாகரி எழுத்து வடிவிலும் 1,000, RBI என்பனவும் இருக்கும். இதற்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்ட தாள்கள் எழுத்துகள் எதுவும் இல்லாமல், பார்க்க இயலாத, முழுவதும் உள்ளே பதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு இழைகளைக் கொண்டிருந்தன.

மறைந்திருக்கும் மதிப்பெண் :
மகாத்மா காந்தியின் உருவப் படத்துக்கு வலது பக்கத்திலுள்ள செங்குத்துப் பட்டைக் கோட்டில் அந்தந்த இலக்க மதிப்புக்கு ஏற்றவாறு 20, 50, 100, 500, 1,000 என்ற எண்கள் மறைந்திருக்கும். உள்ளங்கையில் பிடித்து அதன் மேல் 45° கோணத்தில் வெளிச்சம் விழுமாறு செய்தால் மட்டுமே அந்த மதிப்பினைக் காண முடியும். இல்லை எனில், இந்தத் தோற்றம் வெறும் செங்குத்துக் கோடாக தெரியும்.

நுண்ணிய எழுத்துகள்: மகாத்மா காந்தி உருவப்படத்துக்கும், செங்குத்துப்பட்டைக் கோட்டுக்கும் இடையில் இந்த அம்சம் உள்ளது. ரூ.10, ரூ.20 தாள்களில் RBI என்ற எழுத்துக்களும் தாள்களின் இலக்க மதிப்புகளும் உள்ளன. லென்ஸ் மூலம் இதனைத் தெளிவாகக் காணலாம்.

அடையாளக் குறியீடு : ரூ.10 தாளைத் தவிர, மற்றவற்றில் நீர்க் குறியீட்டுச் சாளரத்துக்கு இடப்புறத்தில் ஒரு செதுக்குருவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தோற்றம் பல்வேறு இயக்க மதிப்புத் தாள்களில் வெவ்வேறு வடிவங்களில் உள்ளது (ரூ.20-ல் செங்குத்து நீள்சதுரம், ரூ.50-ல் சதுரம், ரூ.100-ல் முக்கோணம், ரூ.500-ல் வட்டம், ரூ.1,000-ல் சாய்சதுரம்). இது பார்வை அற்றவர்கள் அந்தத் தாளின் இலக்க மதிப்பினை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

செதுக்குருவம் : மகாத்மா காந்தி உருவப்படம், ரிசர்வ் வங்கி முத்திரை, உத்தரவாத உறுதிமொழி வாசகம், இடப்பக்கத்தில் அசோகா தூண் சின்னம், ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் கையொப்பம் ஆகியன செதுக்குருவத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. அதாவது, தூக்கலான அச்சுகளில் ரூ.20, ரூ.50, ரூ.100, ரூ.500, ரூ.1,000 ஆகிய தாள்களில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன.

ஒளிரும் தன்மை : தாள்களின் எண்ணிடம் ஒளிரும் மையினால் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. தாள்களில் ஒளியிழைகளும் உள்ளன. புற ஊதாக் கதிர்விளக்கின் ஒளியில் பார்க்கும்போது இவ்விரண்டையும் காணலாம்.

பார்வைக் கோணத்தில் மாறுபடும் மை : ரூ.500 மற்றும் ரூ.1,000 பணத்தாள்களில் ரூ.500 மற்றும்       ரூ.1,000 -ன் மேல் லேசான மஞ்சள், லேசான ஊதா, பழுப்பு ஆகிய மாற்றப்பட்ட வண்ணத் திட்டங்களில், பார்வைத் தோற்றத்தில் மாறுபடும். அதாவது, வண்ணம் மாறித் தோன்றும் மையினால் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தாள்களை கிடைமட்டமாகப் பிடித்துப் பார்த்தால், இந்த இலக்கங்களின் வண்ணங்கள் பச்சையாகவும், ஒரு கோணத்தில் பிடித்துப் பார்த்தால் நீலமாகவும் தோன்றும். 
             

நன்றி: ஆர்பிஐ இணையதளம்

%d bloggers like this: