முட்டை பற்றிய தவறான 7 கருத்துக்கள்


நீ மஞ்சள் கரு மட்டும்சாப்பிடு, முட்டையோடு முழுசத்துக்களும்கிடைத்துவிடும்என்பார்கள். இருதய கோளாறுஉள்ளவர்கள், முட்டையைத்தொடக்கூடாது என்று பலகருத்துகளைக் கூறி வருகின்றனர். சரி, உண்மையில் முட்டையின்சத்துக்கள் என்னென்ன? முட்டையைப் பற்றிய தவறானகருத்துக்கள் என்ன? என்பதைப் பார்ப்போம்.

%d bloggers like this: