இரவு உணவு மோகம் ஆபத்தானது! 


சாப்பிடுவதில்லை; இரவு உணவைத் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது தவறுவதில்லை என்னும் நிலை உருவாகிவிட்டது. சரி இரவு உணவை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் விளையும் ஆபத்துகளைக் காண்போம்.

%d bloggers like this: