டாஸ்மாக் புதிய விலைபட்டியல் -MRP PRICE LIST w.e.f. 07.05.2020

MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_12

 

 

MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_13MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_14MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_15MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_16MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_17MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_18MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_19MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_20MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_21MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_22MRP POSTER TAMIL&ENG 07.05.2020_Page_23

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE -23 PAGES

%d bloggers like this: