பத்து பொருத்தங்கள் அதன் பயன்களும்..!!

1. தினப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் ஆயுள், ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

2. கணப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் மங்களம் உண்டு.

3. மகேந்திரப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் செல்வம் விருத்தியாகும்.

4. ஸ்த்ரீ தீர்க்கம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் செல்வம் சேரும். சொத்துக்கள் வாங்க முடியும். சொத்துக்கள் முதலில் தங்கும்.

5. யோனி கூடம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் கணவன், மனைவியின் தாம்பத்தியம் ருசிக்கும்.

6. ராசிப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் வம்சம் விருத்தி அடைந்து செழிக்கும்.

7. ராசி அதிபதிப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் கரு சீக்கிரத்தில் உண்டாகும்.

8. வசியப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் கணவன், மனைவி இருவரும் அன்யோன்யமாக இருப்பார்கள்.

9. ரஜ்ஜுப் பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் கடைசி வரை பெண் சுமங்கலியாக இருப்பாள்.

10. வேதை பொருத்தம் – இந்தப் பொருத்தம் இருந்தால் தான் தம்பதிகளுக்கு பெரிய துக்கங்கள் வராமல் காக்கும்.

%d bloggers like this: